Wynagrodzenie na urlopie ojcowskim

Urlop ojcowski jest przywilejem pracowników, którzy w trakcie trwania stosunku pracy zostali ojcami. Korzystanie z tego urlopu odbywa się na ściśle określonych przepisami zasadach. W tym kontekście bardzo często pojawia się pytanie o to jak przedstawiają się kwestie związane z wynagrodzeniem.

Urlop ojcowski jest urlopem w 100 procentach płatnym, co oznacza, że przebywającemu na nim pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takiej samej wysokości jak wówczas, gdy jest on obecny w pracy. Przy tej sposobności warto też nadmienić, iż urlop ojcowski nie wpływa na obniżenie wymiaru urlopu wychowawczego.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Bardzo ważną informacją dla pracowników jest to, że przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje im zasiłek macierzyński w wysokości 100 procent podstawy wymiaru, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, o ile niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, które są wypłacane pracownikowi przez okres pobierania zasiłku – ale uwzględnia się je w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego za okres po ustaniu zatrudnienia. W przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – czyli na pełen etat – podstawa wymiaru nie może wynosić mniej od kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2014 r. jest to 1680 zł brutto) po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 procent tego wynagrodzenia.