Wniosek o urlop ojcowski

Pracownik pragnący skorzystać z urlopu ojcowskiego musi złożyć u pracodawcy wniosek w tej sprawie. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi przyznania urlopu, o ile wniosek spełni wymogi formalne.

Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,

– oświadczenie o nie pobieraniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego (oświadczenie można też włączyć w treść wniosku).

We wniosku trzeba podać:

– okres, w którym zostanie wykorzystany urlop ojcowski (konkretna data),

– dane dziecka (imię i nazwisko oraz data urodzenia).

Nie ma odgórnie obowiązującego wzoru wniosku o urlop ojcowski. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór takiego pisma:

ScreenShot001