Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem o ściśle informacyjnym charakterze. Pracownik otrzymuje je w sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Świadectwo pracy stanowi potwierdzenie, iż pracownik był zatrudniony w danym zakładzie pracy i korzystał z określonych uprawnień pracowniczych. Jak przedstawia się zatem kwestia wykazania w świadectwie pracy urlopu ojcowskiego?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że urlop ojcowski nie jest urlopem pracowniczym takim jak np. urlop wypoczynkowy. Jest on traktowany w kategoriach przywilejów rodzicielskich. Z tego też względu nie można umieścić informacji o urlopie ojcowskim:

– w ust. 4 pkt 1 świadectwa pracy, gdzie zawarta jest informacja o urlopie wypoczynkowym,

– w ust. 6 świadectwa pracy, gdzie znajdują się informacje uzupełniające umieszczane zarówno obligatoryjnie, jak i na wniosek pracownika.

Należy jednak pamiętać o tym, że urlop ojcowski jest uprawnieniem jednorazowym, co oznacza, że jeśli wykorzystano go raz u jednego pracodawcy, nie można tego ponownie zrobić u kolejnych pracodawców. Urlop ojcowski ma zatem wpływ na przywileje przysługujące pracownikowi u następnego pracodawcy. Z tego powodu koniecznie należy go wykazać w świadectwie pracy. Właściwym do tego miejscem jest ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy zawierający informacje o wykorzystanych uprawnieniach, które wynikają z ustaw, wewnętrznych regulacji obowiązujących w danym zakładzie pracy, a mających wpływ na ich uzyskanie u nowego pracodawcy.