Ojcowski i macierzyński razem?

Przepisy dotyczące przywilejów rodzicielskich, z których korzystać mogą pracownicy są obecnie skonstruowane w taki sposób, aby zwiększyć udział ojców w opiece nad małym dzieckiem. Służy temu m. in. urlop ojcowski. Jak funkcjonuje on w kontekście urlopu macierzyńskiego wykorzystywanego przez matkę?

Urlopy macierzyński i ojcowski nie kolidują ze sobą

Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że w trakcie jego trwania rodzice razem sprawują opiekę nad dzieckiem. Zasada ta odnosi się także do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Przysługuje on nie tylko matce za okres podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ale i ojcu za okres urlopu ojcowskiego. Ojciec prawo do tego świadczenia posiada bez względu na to czy matka również pobiera takie świadczenie, czy pracuje lub nie.

Gdy matka przerywa urlop macierzyński

Zdarzają się sytuacje, gdy matka decyduje się na wcześniejszy powrót do pracy, co oznacza skrócenie urlopu macierzyńskiego – kobieta może to zrobić po wykorzystaniu zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni licząc od dnia porodu. Wówczas prawo do pobierania zasiłku za niewykorzystany przez matkę okres wypłacania zasiłku może przejąć ojciec. Prawo do zasiłku przysługuje mu także za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, o ile zostanie on wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w podstawowym wymiarze.