Kto płaci składki ZUS przy urlopie ojcowskim

Pracownikowi, który przebywa na urlopie ojcowskim przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. W trakcie urlopu ojcowskiego i pobierania w tym czasie zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Finansowanie składek i wypłata zasiłku macierzyńskiego

Wspomniane powyżej składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe są finansowane przez budżet państwa. Tytuł do ubezpieczeń w trakcie trwania urlopu ojcowskiego stanowi zasiłek macierzyński, a nie stosunek pracy. Wypłata zasiłku macierzyńskiego jest realizowana albo przez ZUS, albo przez pracodawcę – jest to uzależnione od wielu czynników takich jak przede wszystkim ilość osób zgłaszanych przez danego pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego. Mogą być to zatem nie tylko pracownicy, ale m. in. osoby wykonujące pracę nakładaczą czy wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej bądź umowy zlecenia.

Zasada jest generalnie taka, że zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę, jeżeli zgłasza on do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. ZUS wypłatę zasiłku przejmuje wtedy, gdy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób. Liczba ubezpieczonych jest ustalana w oparciu o stan przypadający na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonano zgłoszenia. Płatnikiem składki na ubezpieczenie chorobowe jest zawsze zakład pracy – bez względu na to czy jest on uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czy nie.

Obowiązki pracodawcy

Jeśli wypłata zasiłku macierzyńskiego jest realizowana przez pracodawcę, jest on zobligowany do:

– przekazywania do ZUS informacji o okresie przerwy w opłacaniu składek ze stosunku pracy (służy do tego ZUS RSA),

– składania do ZUS raportu składkowego ZUS RCA.

W sytuacji, gdy wypłata zasiłku macierzyńskiego jest realizowana przez ZUS, pracodawca musi składać do ZUS raport składkowy ZUS RCA.