Ile trwa urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest uprawnieniem przysługującym mężczyznom zatrudnionym na umowę o pracę, a więc będącym w świetle prawa pracownikami. Urlop ten ma charakter jednorazowy i dobrowolny, co oznacza, że pracownik może, ale nie musi z niego skorzystać.

Urlop ojcowski w 2014 r.

Prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikom od 2010 r. Przez pierwsze 2 lata funkcjonowania tego urlopu jego wymiar wynosił 1 tydzień. Od 1 stycznia 2013 r. został jednak wydłużony do 2 tygodni. W 2014 r. pozostawiony został w wymiarze 2 tygodni, chociaż był propozycje, aby wydłużyć go do 3 tygodni. Poprzez 2 tygodnie należy tutaj rozumieć 14 dni kalendarzowych, które następują kolejno po sobie, włącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Urlop ojcowski może zostać wykorzystany:

– przez biologicznego ojca – do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia,

– przez adopcyjnego ojca – do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Przy tej okazji jeszcze jedna ważna uwaga – aby móc skorzystać z urlopu ojcowskiego, ojciec musi pozostawać z matką w związku małżeńskim.