Urlop ojcowski – formalności

Urlop ojcowski to jedno z uprawnień pracowniczych. Przysługuje ono każdemu mężczyźnie, który podczas trwania stosunku pracy został ojcem – biologicznym bądź przysposobionym. Aby w pełni skorzystać z tego przywileju, musi on pamiętać o dopełnieniu niezbędnych formalności.

Wniosek do pracodawcy

Urlop ojcowski w wymiarze 14 dni kalendarzowych pracownik może wykorzystać zanim dziecko ukończy 12 miesiąc życia – również wówczas, gdy matka nie pracuje, ponieważ akurat przebywa na urlopie macierzyńskim bądź kiedy żona bezrobotna zajmuje się dzieckiem. Te przesłanki nie mają jakiegokolwiek znaczenia, gdyż urlop tacierzyński funkcjonuje niezależnie od macierzyńskiego. Aby go otrzymać, pracownik musi złożyć na ręce pracodawcy stosowny wniosek – najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu. Dokument ten musi posiadać formę pisemną oraz zawierać takie informacje jak: imię, nazwisko i data urodzenia dziecka oraz termin wykorzystania urlopu.

Wniosek do ZUS

Urlop ojcowski wiąże się ponadto z możliwością otrzymania zasiłku macierzyńskiego – w sytuacji, gdy żona nie pracuje, taki dodatkowy zastrzyk finansowy z pewnością się przyda.

Zasiłek wypłacany jest przez ZUS, w którym należy złożyć takie oto dokumenty:

– oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (lub postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka),

– zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu pracownikowi urlopu tacierzyńskiego,

– oświadczenie o nie pobraniu zasiłku macierzyńskiego,

– zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.

Uwaga – przy tej sposobności warto przypomnieć, iż zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko ojcom będącym pracownikami, ale także prowadzącym działalność gospodarczą czy pracującym na umowy cywilnoprawne (o dzieło lub zlecenia). Warunkiem jest jednak podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez minimum pełny miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku do ZUS o wypłatę wspomnianego powyżej świadczenia.